خسارت بیمه مهندسی

Haken gruen_2D مدارك لازم جهت پرداخت خسارت بیمه مهندسی – بیمه تمام خطر نصب و پیمانكاران

 

در بیمه مهندسی و زمان وقوع خسارت در بیمه تمام خطر نصب مدارک :
-صورت وضعیتی از وقوع حادثه
-صورتجلسه كارگاهی مرتبط با حادثه
-نامه اعلام خسارت بر اساس فرم ریزمتره و صورت كاركرد مالی
-صورت وضعیت قبل و بعد از وقوع حادثه که به تائید مشاور طرح رسیده باشد
-صورتجلسه تنظیم شده توسط كارشناس بیمه گر كه به تایید بیمه گذار (كارفرما و پیمانكار)، ‌دستگاه نظارت و مشاور رسیده باشد .
-عكس و فیلم از محل حادثه واجزای خسارت دیده
-جدول زمانبندی پروژه
-پلن اصلی پروژه و نقشه های اجرائی پروژه مربوط به محل های خسارت دیده
-گزارش مستند مراجع ذیصلاح درخصوص مسائل مرتبط با خسارت وارده مثل هواشناسی (درصورتی كه حادثه ناشی از سیل، بارندگی و یا طغیان آب باشد)
-فهرست بهای ریالی پروژه
-قراداد پیمان و ضمائم آن شامل شرایط عمومی،‌ خصوصی و فنی
-ضرایب قرارداد پیمان
-مشخصات فنی کار پروژه
توجه:بسته به شرکت بیمه گر مدارک دیگری در خسارت بیمه تمام خطر نصب ممکن است مورد نیاز باشد.

 

Haken gruen_2Dمدارك لازم جهت پرداخت خسارت بیمه مهندسی – بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانكاران – شكست ماشین آلات تجهیزات الكترونیكی و ریسك های تكمیل شده ساختمانی

 

در بیمه مهندسی و  بیمه ماشین آلات مدارک:
-مستندات مربوط به ارزش مورد بیمه
-نامه اعلام و ادعای خسارت شامل علت وقوع حادثه، قطعات آسیب دیده و مبلغ مورد ادعا
-عكس و یا فیلم از مورد حادثه
-صورتجلسه بازدید خسارت كه به تأیید بیمه گذار رسیده باشد
توجه:بسته به شرکت بیمه گر ممکن است مدارک دیگری جهت خسارت بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری مورد نیاز باشد.