خسارت بیمه حوادث

Haken gruen_2Dمدارك لازم جهت پرداخت خسارت بیمه حوادث

 

خسارت های بیمه حوادث انفرادی و بیمه حوادث خانواده به شرح ذیل و با مدارک یاد شده پرداخت می گردد:

پرداخت خسارت در بیمه حوادث:

 • در صورت فوتپرداخت عین سرمایه خسارت فوت تعهد شده در قرارداد.
  توجه:بیمه حوادث شامل مقررات مربوط به دیه نمی شود.بنابرین سقف سرمایه فوت همان است که در ابتدای بیمه طی گردیده است.
 • درصورت بروز نقص عضو:  با توجه به نقص عضو و میزان سرمایه خسارت در بیمه حوادث والبته با تایید پزشک معتمد بیمه گر  .
 • درصورت بروز هزینه های پزشکی ناشی از حادثه: هزینه هایپزشکی منتج از حادثه براساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت و تطبیق با صورتحساب مرجع درمانی ذیربط تسویه خواهد شد.(با توجه به سرمایه خسارتی بیمه حوادث)

مدارک اعلام خسارت بیمه حوادث:

-در صورت فوت بیمه شده:

 • گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه گردیده و نام بیمه شده متوفی در آن قید گردیده باشد.
 • اصل و یا فتوکپی تایید شده خلاصه و رونوشت مرگ صادره از طرف سازمان ثبت احوال کشور.
 • تصویر صفحات شناسنامه باطل شده متوفی.
 • گواهی پزشک قانونی و آخرین پزشک معالج مبنی بر تعیین نوع حادثه منجر به فوت.

-در صورت نقص عضو کلی و جزئی ناشی از حادثه:

 • گواهی پزشک معالج در مورد پایان معالجات و غیر قابل علاج بودن نقص عضو و گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده است.
 • گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه گردیده و نام بیمه شده مصدوم در آن قید گردیده باشد.

-در صورت جرح:

 • تقاضای کتبی بیمه گذار
 • اصل صورتحساب پزشکی به انضمام گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد.
 • خسارت مربوط به کارکنان با تابعیت غیر ایرانی تنها در صورت داشتن  برگه اقامت یا مجوز کار می باشد.
 • مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه حوادث دو سال است و شروع آن از تاریخ وقوع حادثه
 •  اصل و یا تصویر تایید شده مدارک توسط مراجع مربوطه