بیمه سازه های تکمیل شده

بیمه سازه های تکمیل شده

‌‌‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌

Haken gruen_2Dمعرفی بیمه نامه

در زمان اتمام پروژه و اتمام بیمه تمام خطر نصب یا بیمه تمام خطر پیمانکاران و در زمان بهره برداری مالکان پروژه می توانند از بیمه سازه های تکمیل شده استفاده نمایند.
شرایط بیمه مانند بیمه تمام خطر نصب می باشد.