بیمه های طرف قرارداد با بیمه کلیک

بیمه آسیا

بیمه کارآفرین

بیمه سامان

بیمه دانا

بیمه SOS

بیمه البرز

بیمه رازی

بیمه پارسیان

بیمه پاسارگاد