ماٌموریت شرکت کارگزاری بیمه (بیمه کلیک):Mission

فراهم ساختن آرامش ذهنی مشتریانمان از طریق مشاوره هوشمندانه بیمه به آنها برای درک بهتر خطر و محافظت از خودشان در برابر آن.

Haken gruen_2Dبیانیه ماٌموریت:

ما به عنوان یک شرکت مشتری مدار و با بهره گیری از توانمندیهای کلیه کارکنان کارشناسان خود تلاش می کنیم با پیش بینی نیازهای بیمه ای مشتریان ، بهترین پوشش های بیمه ای و با نرخ های رقابتی ارائه نمائیم.و پس از وقوع خطر با لحاظ کردن سرعت بالا ، همراهی مشتری در پرداخت خسارت، به بهترین شکل ممکن آرامش و امنیت خاطر مشتریانمان را تامین نمائیم.

تلاش می کنیم در ارائه بهترین خدمات بیمه به اشخاص حقیقی و حقوقی در ایران و با هدف گسترش خدمات به کشورهای همسایه اقدام خواهیم نمود.

ما ضمن ایجاد یک محیط پویا و چالشی برای کارکنان مان می کوشیم تا نیازهای شخصی و شغلی آنها را نیز برآورده کنیم. با آموزش علوم جدید و به کارگیری آنها کیفیت کارو در آمدرا ارتقاء می دهیم .

ما جهت توسعه بهینه صنعت بیمه در کل کشور، مشاوره و آموزش به کارگزاران بیمه، نمایندگان بیمه را همواره در برنامه داریم.

مصمم هستیم  که به مشتریان ،کارکنان ، سهامداران و جامعه ای که در آن فعالیت می نمائیم در بلند مدت عالی ترین منافع اقتصادی و معنوی را ارائه نمائیم و این ماموریت را با بالاترین استاندارد اخلاقی و حرفه ای و پایبندی به قوانین حاکم به صنعت بیمه، محقق خواهیم کرد.                                                                                                      

Haken gruen_2Dچشم اندازVission

حفظ مقام کارگزاری برتر  در صنعت بیمه در حفظ پرتفوی و توسعه آن

Haken gruen_2Dبیانیه چشم انداز

کارگزاربرتر ارائه دهنده خدمات بیمه در سطح کشور با شیم.

به بالاترین سطح رضایتمندی مشتری از خدمات بیمه برسیم.

کارگزار ارجح برای شرکت های بیمه و کارشناسان و کارکنان در صنعت بیمه باشیم.

در حقیقت تلاش خواهیم کرد مشتریان از دریافت خدمات بیمه ما خشنود با شند با مشاوره دقیق تمام جوانب پوشش های بررسی و با هماهنگی مشتری ، بهترین بیمه نامه ، با توجه به ریسک مشتری ارائه گردد. بدین ترتیب به بالاترین میزان رضایت مشتریان در مقایسه با کارگزاران بیمه دیگر دست یابیم.شرکت های بیمه ، کارکنان و کارشناسان از کارکردن با این کارگزاری احساس افتخار و غرور نمایند.با در نظر گرفتن منافع بیمه گذاران ، شرکت های بیمه و منافع کارگزاری به عنوان یک نهاد بیمه ای مهم ،نقش موثری در رونق بیمه ای جامعه ایفا نمائیم و بیشترین سود مالی را برای خود و ذینفعان خود ایجاد نماید.

Haken gruen_2DارزشValues

پایبندی به کلیه اصول و قوانین بیمه مرکزی و رعایت کلیه قوانین و آیین نامه ها در تمامی زمینه های خدمات و عدم تلاش برای بی اثر کردن آنها

– امانتداری در اسرار مشتریان و احترام به حریم خصوصی مشتریان

-صداقت و درستی در ارائه مشاوره بیمه و خودداری از اطلاعات فریب دهنده پنهان کاری و یا حذف برخی از اطلاعات سودمند مشتری در تعیین ریسک

-رفتار منصفانه با مشتریان و شرکت های بیمه در همه جوانب

-تعیین پوشش بیمه ای بر پایه اصول فنی، معقول و در خور نیاز مشتری و با هماهنگی با او(بدون تاثیرپذیری از رقبا) و اعلام محدودیت های دریافت خسارت

-انتخاب همکارانی که به اصول اخلاق حرفه ای پایبندند و هرگونه آلودگی اخلاقی ، اجتماعی مبرا باشند.

-رعایت اخلاق در رقابت آزاد و عادلانه و پیروزی در کسب ارائه بیمه ، به ویژه در تعیین نرخ و شرایط و خدمات بیمه

-پای بندی به قول و تعهد خود و وفاداری به عهد و توافقات و قراردادهای چه قانون به آن ناظر باشد چه نباشد، چه آشکار و چه پنهان

-پذیرش شکایات به حق مشتریان و نظارت دقیق بر آنها

-احترام به حقوق انسانی و منزلت تمامی کارکنان و کارشناسان  و سهامداران