بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ( فعالیت­های ساختمانی)

  • (احداث بنا)
  • طبقه
  • ریال
  • ریال
  • ریال
  • ریال
  • ریال
  • ریال
  • ریال
  • ریال