خسارت عمر و حوادث

Haken gruen_2Dمدارك لازم جهت پرداخت خسارت عمر و سرمایه گذاری

 

الف ) غرامت نقص عضو
1-گزارش مشروح حادثه كه توسط مقامات ذیصلاح مأمور رسیدگی به حادثه تنظیم گردیده و نام بیمه شده مصدوم و تاریخ وقوع حادثه در آن قید شده باشد .
2- گواهی پزشك معالج و یا پزشكی قانونی مبنی بر زمان شروع، پایان معالجات، احراز نقص عضو دائم و تعیین درصد آن و یا تأیید از كارافتادگی دائم و كلی بیمه شده.
3-عكس رادیولوژی عضو صدمه دیده قبل و بعد از معالجه بیمه شده.
4-گواهینامه رانندگی بیمه شده ( در صورتیكه حادثه ناشی از رانندگی شخص بیمه شده باشد).
5-تصویر برابر اصل شناسنامه بیمه شده .
6-تصویر مصدق حكم استخدامی و فیش حقوقی ماه قبل از حادثه بیمه شده .
7-سایر مدارك مورد نیاز  اعلامی از سوی كارشناس بیمه گر.

ب ) غرامت فوت
1-اصل یا تصویر مصدق رونوشت خلاصه وفات صادره توسط سازمان ثبت احوال كشور.
2-  اصل یا تصویر مصدق گواهی پزشكی قانونی یا آخرین پزشك معالج مبنی بر تعیین علت فوت و تاریخ آن.
3-اصل یا تصویر مصدق گزارش حادثه (درصورت فوت ناشی از حادثه) كه توسط مراجع ذیصلاح انتظامی یا قضایی تنظیم و نام بیمه شده متوفی و تاریخ وقوع حادثه در آن قید شده باشد.
4- تصویر مصدق كلیه صفحات شناسنامه باطل شده متوفی.
5-تصویر مصدق حكم استخدامی و فیش حقوقی ماه قبل از فوت بیمه شده متوفی.
6- در مورد بازنشستگان تصویر مصدق حكم بازنشستگی صادره توسط سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی كشوری .
7- سایر  مدارك مورد نیاز اعلامی از سوی كارشناس بیمه گر.