خسارت بیمه عمر و سرمایه گذاری

Haken gruen_2Dراهنمای دریافت خسارت بیمه های عمر و سرمایه گذاری

 

 

مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت فوت به هر علت در بیمه های عمر:

– کپی از تمامی صفحات فرم پیشنهاد بیمه عمر و سرمایه گذاری
-اصل بیمه نامه عمر فرد بیمه شده
– در صورت فوت بیمه شده ،نامه اعلام خسارت توسط استفاده کنندگان با تاریخ ٬ امضا و اثر انگشت
-کپی برابر اصل از :
* کل صفحات شناسنامه باطل شده بیمه شده
* گواهی فوت بیمه شده
* گواهی و جواز دفن
– در صورت فوت براثر بیماری ،مدارک تشخیصی اولیه بیماری منجر به فوت
– در صورت بستری ،کل صفحات پرونده بیمارستانی
– در صورت فوت ناگهانی در منزل ٬ ارائه گواهی اورژانس الزامیست
– درصورت انجام کالبد شکافی ارائه شرح معاینه جسد ٬ گزارش پزشک قانونی و نتیجه سم شناسی
– در صورت داشتن دفترچه بیمه ارائه آن ضروری است.
– درصورتیکه استفاده کنندگان فوت بیمه شده وراث قانونی باشند ارائه گواهی انحصار وراثت جهت دریافت خسارت ضروریست
 توجه:ممکن است به اسناد و مدارک دیگری نیاز باشد که از سوی شرکت بیمه هماهنگ می گردد.

مدارک مورد نیاز خسارت فوت به علت حادثه:

-کپی از تمامی صفحات فرم پیشنهاد بیمه عمر و سرمایه گذاری
-اصل بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری الزامیست
– نامه اعلام خسارت توسط استفاده کنندگان در صورت فوت بیمه به علت حادثه به همراه تاریخ ٬ امضا و اثر انگشت
-کپی برابر اصل از :
* کل صفحات شناسنامه باطل شده
* گواهی فوت
* گواهی و جواز دفن بیمه شده
– کل صفحات پرونده بیمارستانی مربوط به فوت به علت حادثه
– گزارش حادثه از سوی پلیس
– ارائه پرونده قضائی در صورت تشکیل
– گزارش پزشک قانونی و نتیجه سم شناسی و درصورت انجام کالبد شکافی در پزشکی قانونی شرح معاینه جسد
– ارائه گواهی انحصار وراثتدر صورتیکه  فوت بیمه شده وراث قانونی استفاده کننده باشند ،ضروریست
 توجه:ممکن است به اسناد و مدارک دیگری نیاز باشد که از سوی شرکت بیمه هماهنگ می گردد.

مدارک مورد نیاز خسارت امراض خاص بیمه عمر:

-کپی از تمامی صفحات فرم پیشنهاد بیمه عمر و سرمایه گذاری
– کپی از بیمه نامه عمر
-نامه درخواست خسارت توسط بیمه شده با تاریخ ٬ امضا و اثرانگشت
-کپی برابر اصل از مدارک بیماری مانند:
*مدارک مربوط به تشخیص بیماری
*کل صفحات پرونده بیمارستانی بیماری
– دفترچه بیمه بیمه شده در صورت داشتن
 توجه:ممکن است به اسناد و مدارک دیگری نیاز باشد که از سوی شرکت بیمه هماهنگ می گردد.

مدارک مورد نیاز خسارت معافیت  ( از کارافتادگی):

-کپی از تمامی صفحات فرم پیشنهاد بیمه نامه عمر
-کپی از بیمه عمر و سرمایه گذاری
-نامه درخواست خسارت توسط بیمه شده با امضا٬ تاریخ و اثر انگشت
-کپی برابر اصل از :
* تمامی اسناد و مدارک مربوط به بیماری منجر به از کارافتادگی دائم و کامل
*مدارک تشخیصی اولیه بیماری ازکارافتادگی
– گواهی از سازمان تامین اجتماعی یا از سوی پزشکی قانونی بابت ازکارافتادگی دائم و یاکامل
– ارائه گزارش حادثه در صورتی که از کارافتادگی در اثر حادثه صورت گرفته باشد الزامی است.
 توجه:ممکن است به اسناد و مدارک دیگری نیاز باشد که از سوی شرکت بیمه هماهنگ می گردد.