خسارت بیمه ثالث

Haken gruen_2Dمدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت مالی بیمه ثالث

– اصل و تصویر مدارک راننده، مالک و اتومبیل (مقصر و زیاندیده)،گواهینامه، کارت اتومبیل و بیمه ثالث
– مدارک دادگاهی برابر اصل شده
–  ارائه كروكی تصادف
توضیح: سقف پرداخت خسارت بدون كروكی در شركت های بیمه بیمه شخص ثالث متفاوت می باشد، لذا رعایت سقف مربوطه جهت اخذ كروكی تصادف قابل اهمیت می باشد.
– برای دریافت خسارت بدون كروكی بازدید خودروهای مقصر و زیاندیده توسط كارشناس شركت بیمه الزامی است.
– برای دریافت خسارت حضور مالک یا نماینده قانونی آن (وکیل) الزامی است
-برای تسویه حساب خودرو های (رهنی، استیجاری و دولتی) ارائه معرفی نامه رسمی از  واگذارنده الزامی است. (معرفی نامه از نمایشگاه اتومبیل قابل پذیرش نیست )
-در صورت تعویض پلاک انتظامی ارائه الحاقی تعویض پلاک الزامی است. (برای دریافت الحاقی به واحد صدور بیمه نامه که شماره تماس آن در ذیل بیمه نامه ثبت گردیده مراجعه فرما یید ).

نکته مهم : امکان تغییر در مدارک مورد نیاز برای پرداخت خسارت، بسته به نوع خسارت، میزان آن و همچنین نظر کارشناسان بیمه ثالث، وجود دارد.

Haken gruen_2Dمدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت جانی بیمه ثالث

– اصل بیمه ثالث مقصر حادثه
– تصویر و اصل گواهینامه مقصر حادثه
-كروكی تصادف، کروکی افسر کاردان فنی، نظریه کارشناس رسمی دادگستری
-گزارشات و صورتجلسات نیروی انتظامی
-گزارش پاسگاه انتظامی به دادگاه و برگه های بازجویی از مقصر و زیاندیدگان
-نظریه های پزشکی قانونی در مورد مجروحین و مصدومین
– صورت حساب هزینه های بیمارستانی در مورد مجروحین و مصدومین
-رأی دادگاه الزامیست
– شناسنامه های مجروحین و متوفیان
-درصورتیكه درحادثه زیاندیده فوت نموده باشد، گزارش معاینه جسد و جواز دفن و خلاصه رونوشت وفات و شناسنامه ابطال شده متوفی و صورت حساب هزینه های بیمارستانی در مورد مجروحین و مصدومین نیز مورد نیاز است .
-حکم صادره دادگاه اولیه در صورت اعتراض طرفین حکم دادگاه تجدید نظر و یا آخرین حکم مراجع رسیدگی کننده به موضوع

Haken gruen_2Dمدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت سرنشین بیمه ثالث

-صورت جلسه اولیه پاسگاه پلیس و کروکی افسر کاردان فنی
– اصل و تصویر گواهینامه راننده در حین حادثه
-تصویر اسناد مالکیت خودرو
– برش بیمه ثالث مقصر حادثه
-گواهی انحصار وراثت و قیم نامه در صورت داشتن صغیر