خسارت بیمه درمان

 Haken gruen_2Dمدارک لازم جهت صدور معرفینامه بیمه درمان و استفاده از خدمات مراکز طرف قرارداد:

 

– كارت بیمه درمان صادر شده از سوی بیمه گر.
– گواهی پزشک معالج مبنی بر نوع بیماری یا عمل جراحی
– تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه بیمه شده اصلی و بیمار (در مورد زایمان)
– تصویر صفحه اول دفترچه بیمه شده اصلی و بیمار.
– برای فرزندان ذکور تا سن 26 سال ارائه گواهی اشتغال به تحصیل و برای فرزنداندختر بالای 15سال اصل شناسنامه الزامیست.

نكات مهم: در صورتیكه از خدمات شركت كمك رسان استفاده می كنید با تلفن های شبانه روزی در پشت كارت درمان  تماس حاصل فرمایید.

Haken gruen_2Dمدارك لازم جهت دریافت خسارت بیمه درمان:

در صورتی كه بدون استفاده از معرفی نامه شركت بیمه اقدام به هزینه درمانی در بیمه درمان خود نموده اید بسته به نوع هزینه می بایست نسبت به تكمیل و ارسال مدارك به شرح ذیل اقدام فرمایید.

الف- دریافت هزینه های بیمارستانی:
-خلاصه ایی از پرونده بیمارستانی
-شرح عمل بانضمام نظریه پزشك یا پزشكان معالج در خصوص علت بیماری و شرح معالجات انجام شده
-اصل صورتحساب بیمارستانی بیمه گذار
-اصل قبض های پرداختی
-تصویر صفحه اول دفترچه بیمه گر اول(سازمان تامین اجتماعی) بیمه شده اصلی و بیمار
-تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه بیمه شده اصلی و بیمار (در مورد زایمان)
-در صورت استفاده از پروتز یا هرگونه جسم خارجی در حین عمل می بایست فاكتور خرید كه به مهر و امضاء پزشك معالج رسیده و نام وسیله در شرح عمل قید شده باشد ارسال شود.
توجه: به تشخیص بیمه گر ممکن است مدارک دیگری جهت پرداخت خسارت مورد نیاز باشد.
-مدارك بیمارستانی جهت پرداخت خسارت بیمه درمان می بایست حداكثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ صدور برای كارگزاری ارسال گردد .
*توجه: بیمه شدگان می بایست ابتدا نسبت به دریافت سهم خود از بیمه گر اول اقدام و سپس با ارائه كپی برابر اصل مدارك بیمارستانی ( توسط اسناد پزشكی تأمین اجتماعی ) و كپی چك دریافتی از سازمان فوق الذكر نسبت به ارسال مدارك جهت دریافت الباقی هزینه انجام شده اقدام نمایند.

نكات مهم: در مواردی كه بیمه شده از مزایای پوشش بیمه ای بیمه گر اول استفاده نمی نماید مشمول فرانشیز موضوع قرارداد خواهد گردید و مدارك جهت دریافت سهم تأمین اجتماعی به ایشان عودت داده نخواهد شد.

این بند مربوط به افرادی می باشد كه در بیمارستانهای غیر طرف قرارداد و یا طرف قرارداد رأساً هزینه درمانی پرداخت نموده اند.
ب – هزینه های پاراكلینیكی
-دستور پزشك مبنی بر انجام مورد درمانی یا تشخیصی
-اصل قبض رسید پرداخت هزینه
-نتیجه پزشكی( نتیجه اسكن،MRI ،سونوگرافی و…)
-تصویر دفترچه بیمه گر اول بیمه شده اصلی و بیمار