خسارت بیمه مسافرتی

Haken gruen_2Dراهنمای پرداخت خسارت بیمه مسافرتی 

نحوه خدمات بیمه مسافرتی برای شرکت بیمه گر بدین صورت است که شرکت بیمه گر ابتدا با بیمه گر اتکایی (کمک رسان معمولا خارجی)طی یک قرارداد فی مابین نسبت به صدور بیمه نامه با نام و آرم مشترک اقدام می نماید. سپس بیمه شده در طول مدت سفر در هر کجا که باشد در مواجهه با حوادث و هزینه های درمانی که در مسافرت به وجود آمده و منشاء قبل از مسافرت نداشته باشد ،با برقراری تماس و یا ارسال ایمیل در مدت مقرر ذکر شده در فرم پیشنهاد و شرایط خصوصی با مرکز هماهنگ کننده بیمه گر خدمات درمانی خارج از کشور ،موارد وقوع خسارت را به اطلاع شرکت کمک رسان می رساند.سپس آن مرکز با انجام هماهنگی های لازم با عوامل بیمه گر خدمات درمانی خارج از کشور مستقر در محل حادثه نسبت به اجرای تعهد خود و جبران خسارت بر طبق مقررات و شرایط خصوص این نوع بیمه نامه اقدام مینماید.