خسارت بیمه بدنه

Haken gruen_2Dمدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت بیمه بدنه

– حضور خودرو خسارت دیده جهت بازدید كارشناس بیمه(قبل از هر گونه تعمیر)
–  اصل و تصویر بیمه بدنه و بیمه ثالث
– اصل و تصویر مدارک مالکیت خودرو
–  اصل و تصویر گواهینامه
– اصل یا تصویر برابر اصل شده کروکی مقامات نیروِی انتظامی
–  عکس از مواضع آسیب دیده که توسط كارشناس بیمه
– پرداخت خسارت به هر میزان الزاماً در وجه مالک خواهد بود و پرداخت خسارت بدون کروکی فقط یک بار در طول مدت اعتبار بیمه بدنه میسر است .
-بازدید سلامت خودرو پس از هر بار دریافت خسارت برای ادامه اعتبار بیمه بدنه الزامیست .

• 
نکته مهم: امکان تغییر در مدارک مورد نیاز برای پرداخت خسارت، بسته به نوع خسارت، میزان آن و همچنین نظر کارشناسان بیمه، وجود دارد