خسارت بیمه آتش سوزی

 Haken gruen_2Dوظایف بیمه گذار در صورت وقوع حادثه در بیمه آتش سوزی:

-در اولین فرصت و حداکثر پنج روز از زمان اطلاع وقوع حادثه، بیمه گر بیمه آتش سوزی  را مطلع نماید.
-حداکثر ظرف ده روز از زمان اطلاع وقوع حادثه بایستی کیفیت حادثه، فهرست اشیاء نجات داده شده، محل جدید آنها و مبلغ تقریبی خسارت را برای بیمه گر ارسال دارد.
-برای جلوگیری از توسعه خسارت در موقع یا بعد از وقوع حادثه، کلیه اقدامات لازم را بعمل آورد.
-بدون اجازه بیمه گر در مورد بیمه تغییراتی ندهد که تعیین علت حادثه یا ارزیابی خسارت را برای بیمه گر دچار اشکال نماید. مگر آن که تغییرات در جهت تقلیل خسارت ضروری باشد.
-حداکثر تا 15 روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه فهرست اموال موجود در روز حادثه، فهرست اموال از بین رفته و آسیب دیده و در صورت درخواست بیمه گر بهای اموال

Haken gruen_2Dاقدامات و مدارك لازم جهت دریافت خسارت بیمه آتش سوزی

-فهرست اشیاء سالم،صورت ریز اشیاء آسیب دیده و ارزش آنها در بیمه آتش سوزی
-گزارش مقامات آتش نشانی و نیروی انتظامی
-در صورت ارجاع پرونده به مقامهای قضایی رأی نهایی صادره
-تعدادی عکس از مواضع آسیب دیده و در صورت لزوم تهیه فیلم ویدئویی
-در صورت زلزله اصل گزارش موسسه ژئوفیزیک

Haken gruen_2Dمدارک لازم جهت دریافت خسارت پوششهای تکمیلی بیمه آتش سوزی

-اصل گزارش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در صورت وقوع آتش سوزی
-اصل گزارش نیروی انتظامی در صورت سرقت با شکست حرز
-اصل گزارش سازمان هواشناسی در صورت بلایای طوفان و صاعقه
-جلوگیری از هرگونه تغییر در صحنه حادثه