بیمه کارآفرین

شرکت بیمه کارآفرین را می توان یکی از نخستین شرکت های بیمه ای خصوصی است که در زمینه بیمه فعالیت خود را  با همکاری کارافرینان صاحب نام بیمه ای و بانکی در سطح کشور آغاز نموده. بیمه کارآفرین با فعالیت در انواع بیمه های زندگی و غیر زندگی و با قبول ریسک اتکائی از شرکت های بیمه داخلی کاملترین پوشش های بیمه ای با مناسب ترین شرایط در حال حاظر یکی از مطرح ترین شرکت های بیمه ای در سطح کشور می باشد.