بیمه زندگی ( عمر )

  • ( شخصی که بیمه نامه را‌‌ می‌خرد )
  • ( شخصی که تحت پوشش بیمه نامه قرار‌‌ می‌گیرد)