بیمه تجهیزات الکترونیکی

بیمه تجهیزات الکترونیکی

‌‌‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌

Haken gruen_2Dمعرفی بیمه تجهیزات الکترونیکی:

بیمه تجهیزات الکترونیکی در حقیقت یک بیمه تمام خطر می باشد و در آن کلیه تجهیزات الکترونیکی که ارزش قطعات الکترونیکی در آن بیش از قطعات مکانیکی باشد تحت پوشش این بیمه می توانند قرار گیرند مانند:تجهیزات مخابراتی، رادیو تلویزیونی ، پزشکی، اندازه گیری، آزمایشگاهی و…

‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌